MÄRK HUR VÅR SKUGGA

N:o 81
FREDMANS EPISTEL

Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen • Diktad vid Grafven • Dedicerad til Doctor Blad.

Märk hur vår skugga, märk, Movitz Mon Frere
Innom et mörker sig slutar
Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där
Byts til grus och klutar
Vinkar Charon från sin brusande älf
Och tre gånger sen Dödgräfvaren sjelf
Mer du din drufva ej kryster
Därföre Movitz kom hjelp mig och hvälf
Grafsten öfver vår Syster

⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷

Ach längtansvärda och bortskymda skjul
Under de susande grenar
Där Tid och Döden en skönhet och ful
Til et stoft förenar
Til dig aldrig Afund sökt någon stig
Lyckan, eljest uti flygten så vig
Aldrig kring Grifterna ilar
Ovän där väpnad, hvad synes väl dig?
Bryter fromt sina pilar

⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷

Lillklockan klämtar til Storklockans dön
Löfvad står Cantorn i porten
Och vid de skrålande Gåssarnas bön
Helgar denna orten
Vägen opp til Templets griftprydda stad
Trampas mellan Rosors gulnade blad
Multnade Plankor och Bårar
Til dess den långa och svartklädda rad
Djupt sig bugar med tårar

⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷

Så gick til hvila, från Slagsmål och Bal
Grälmakar Löfberg, din maka
Där, dit åt gräset långhalsig och smal
Du än glor tilbaka
Hon från Danto bommen skildes i dag
Och med Hänne alla lustiga lag
Hvem skall nu Flaskan befalla?
Torstig var hon och uttorstig är jag
Vi är torstiga alla.

Music and lyrics: Carl Michael Bellman
New arrangement: Henrik Flyman
Performed by: Evil Masquerade

Spotify

YouTube

Leave a comment on YouTube HERE

Get updates directly from Henrik

Be the first to know about new releases, concerts and exciting projects.